top of page
C0C0DDAB-B7DD-4ACE-A279-88BB3736ABC3.hei

Разнообразни решения

Независимо от модела и вида на вашите превозни средства,

ние можем да ви предложим:

цялостно или частично облепяне или брандиране с лога и рекламни надписи.
Свържете се с нас, за да ви предложим най-удачния вариант!

Материали и PVC фолио

 Фолиото, което препоръчваме и използваме за печат и ламинат е най-високата автомобилна серия

на световни производители

kisscc0-dust-explosion-color-red-colorfu

Цялостно облепяне

Всички части на превозното средство се облепят: калници, врати, брони, капаци, таван, странични огледала, дръжки. Когато се лепят стъкла се използва перфорирано фолио (без ламинат) през което видимостта отвътре се запазва.

Anchor All

Частично облепяне

По-икономичен вариант! 

Обикновено на превозното средство се облепя задната част: стъкла/страници, калници, врати, броня, капак.

На предните врати и капак поставяме лога и рекламни надписи. Когато се лепят стъкла се използва перфорирано фолио (без ламинат) през което видимостта отвътре се запазва.

Anchor half

Брандиране с лога

Най-икономичен вариант! 

Обикновено на вратите, предния капак и багажник, 

поставяме лога и рекламни надписи 

Anchor logo

Гаранционни условия

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранция на монтажа: 1 година.

Гаранция за избледняване на печата: 2 години.

Задължително условие за признаване на гаранцията е авто- мобилът да бъде поддържан само на ръчна автомивка.

Транспортните средства НЕ трябва да се мият на парос- труйка, четки или силна водна струя, особено по ръбовете на автомобилния пакет и върху рекламните надписи, в този случай гаранцията отпада.

Гаранцията отпада при вандализъм, ПТП и форсмажорни обстоятелства или други събития, водещи до нарушаване на целостта на автомобилния пакет.

Гаранцията не важи, ако има неправилно поставен кит или не добре изпечена боя след извършени ремонтни дейности.

Гаранцията отпада при монтаж на температура извън диапа- зона 15-30 °C.

Търговската гаранция важи за територията на Република България.

 

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

При забелязване на проблем (отлепено фолио, надигане или друго) трябва да се свържете с нас, за да отстраним или по- правим проблемния участък.

При наличието на проблем, гаранционен или не, фирмата поема ангажимент да го острани до 7 работни дни.

Гаранционното обслужване се извършва в офиса на фирмата.

 

ПРАВИЛА НА ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ УСЛУГИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

Съгласно чл. 124, ал. 2 и чл. 126, ал. 1 от Закона за защита на по- требителите, при предявяване на рекламация за услуга потре- бителят може да претендира по негов избор за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответстви- ето на услугата с договореното.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите.

 

ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

 

Чл. 112.

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потреби- телят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или из- браният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетя- ване са неразумни, като се вземат предвид:

 

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113.

(1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продаж- ба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска нама- ляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продаж- ба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за екс- педиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни не- удобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъо- тветствието вреди.

 

Чл. 114.

(1) При несъответствие на потребителската стока с до- говора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потреби- телската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търгове- цът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез из- вършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъот- ветствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на догово- ра, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115.

(1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потре- бителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е об- вързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

bottom of page